ขอไฟฟ้า โกดังโรงงาน.com 082-4959364

ค่าใช้จ่ายขอไฟฟ้าเข้าบ้าน-เข้าโรงงาน

การขอไฟฟ้าเข้าบ้าน-เข้าโรงงาน

ขั้นตอนขอมิเตอร์ใช้ไฟฟ้าใหม่

กำลังจะสร้างบ้าน และโรงงานตั้งอยู่ติดกันไฟฟ้าที่ใช้ คือ ไฟ 3 เฟส

ประมาณ 100 เควี. เป็นการสร้างและทำโรงงานครั้งแรก ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเลย

ให้ช่างไฟมาลองตีราคาดู เค้าตีให้ 300,000 แสนกว่าบาท หมัอแปลง ยี่ห้อ SEC  ประกัน 5 ปี 

พร้อมติดตั้ง(รวมค่าดำเนินการทั้งหมดแล้ว)

❇️❇️ มาดูกันต้องทำอะไรยังงัย :))

หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่, มิเตอร์ชั่วคราว, เพิ่มขนาด, โอนเปลี่ยนชื่อ

❇️ การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ 

หลักฐาน  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

                2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

                3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

                5. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

❇️ การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (กรณีเช่าบ้าน)

หลักฐาน  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

                2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

                3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                4. สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

                5. สำเนาสัญญาเช่าบ้าน พร้อมติดอากรแสตมป์

                6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

                7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

               8. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

prepare01.png

เงื่อนไข

1. กรณีนี้เป็นราคาที่มีระบบจำหน่วยของ PEA พาดผ่านอยู่แล้ว หากต้องมีการขยายเขตเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียดตามตารางที่ 4

2. กรณีต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

❇️ การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว(ใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุงบ้าน)
หลักฐาน  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)
4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการ)
6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ การขอมิเตอร์ชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอ้าท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย

prepare02.png

เงื่อนไข 

1. กรณีนี้เป็นราคาที่มีระบบจำหน่วยของ PEA พาดผ่านอยู่แล้ว หากต้องมีการขยายเขตเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียด

ตามตารางที่ 4

2. กรณีต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

❇️ การขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
หลักฐาน  1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ทำการเพิ่มขนาด
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของ
5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
7. สัญญาซื้อขาย (กรณีเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)

❇️ การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
หลักฐาน  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
4. สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
5. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้ใช้ไฟเสียชีวิต) และสำเนาใบจัดการมรดก
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้โอนไม่มาดำเนินการ)
8. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
9. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้
10. เงินค่าประกันตาม

prepare03.png
เงื่อนไข 

1. กรณีมีการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ซึ่งมีการติดตั้งมิเตอร์มากกว่าที่ระบุข้างต้น จะคิดค่าประกัน

การใช้ไฟตามขนาดหม้อแปลง KVA ละ ………. บาท
2. กรณีโอนเปลี่ยนชื่อที่ไม่เพิ่มขนาดมิเตอร์ หากมีเงินประกันเดิมแล้ว ไม่มีการเรียกเก็บเงินประกันเพิ่ม
3. กรณีโอนเปลี่ยนชื่อที่มีการคืนเงินประกันเดิมไปแล้ว จะต้องชำระเงินประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : การไฟฟ้า PEA.co.th

Cr by : pantip ประสบการณ์ผู้ขอใช้ไฟฟ้า