• HW_C450_55d1b6ac6fb9e[1]
  • puthabucha10[1]

HW-C450 โรงงานขนาด 15 x 30 x 6 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงงานขนาด 15 x 30 x 6 เมตร หลังคาเป็น เมทอลชีทหนา 0.40 มม ผนังส่วนบน

เป็นผนัง แฟนซีกันความร้อนหนา 16 มม ฉนวน PU ด้านล่างก่ออิฐสูง 1.20 เมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 1 เดือน